PostHeaderIcon Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Jitske Monsma, hierna te noemen: de fotograaf.

De klant krijgt alle gemaakte foto's, inclusief bewerkte, geleverd via een link. Deze wordt binnen één tot vier weken toegestuurd nadat de betaling is ontvangen. Trouwfoto's kunnen langer op zich laten wachten i.v.m. het grotere aantal foto's.

De fotograaf is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd.

De foto’s op www.jitskemonsma.nl zijn alleen bestemd voor de eigenaar. Bezoekers kunnen deze foto’s bekijken, maar ze zijn niet bestemd voor gebruik, mits dit met de fotograaf is gecommuniceerd.

Voor commerciële opdrachten en commercieel gebruik kan de klant contact met de fotograaf opnemen. Hiervoor gelden andere prijzen.

Bij opdrachten kan de fotograaf nooit aansprakelijk worden gesteld bij schade die -direct of indirect- ten gevolge van het uitblijven van resultaat ontstaat.

Bij opdrachten kan de fotograaf nooit aansprakelijk worden gesteld bij, lichamelijke dan wel materiële schade, veroorzaakt tijdens een fotosessie.

Wanneer materiaal tijdens of na de opname verloren gaat, worden verloren opnames, voor zover mogelijk, kosteloos over gemaakt. Kosten die voortkomen uit het inhuren van modellen, voertuigen, visagisten e.d. worden niet door de fotograaf vergoed.

De fotograaf verplicht zich de kans op storingen en fouten tijdens de opnamen tot een minimum te beperken.

Ondanks de uiterste zorg die de fotograaf aan de correctheid en volledigheid van deze website heeft besteed, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website is geplaatst.

De fotograaf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van (beeld)informatie die op deze site wordt verstrekt.

De fotograaf behoudt zich het recht voor om de informatie op de website ten allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

De klant stemt er automatisch mee in dat fotomateriaal mag worden gebruikt voor reclame en/of de website. Instellingen, organisaties of personen, die vinden dat geplaatste foto's op een of andere manier schade berokkenen aan hun identiteit kunnen zich onder vermelding van gegronde redenen, schriftelijk melden. De fotograaf zal deze foto's, indien de redenen door haar gegrond worden verklaard, van de website verwijderen.

Bij afspraken geldt te allen tijde dat, wanneer de fotograaf door omstandigheden niet aanwezig kan zijn of verhinderd is, de fotograaf daar niet verantwoordelijk voor is.

De fotograaf neemt geen aansprakelijkheid voor het vervaardigen van het eindproduct. Zij is niet verantwoordelijk voor de eventuele slechte afdrukken of schade hieraan.

De fotograaf is en blijft intellectueel eigenaar van alle foto's, die door de fotograaf zijn gemaakt, ontworpen, bedacht, etc. of op deze site worden aangeboden. Verkoop aan derden c.q. vermeerdering, op welke manier dan ook, is verboden.

Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van de gebruiker, in welke vorm dan ook, zijn in euro en vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.

Annuleren voor fotoshoots dient maximaal 48 uur voor de gemaakte afspraak gedaan te worden, is dit niet het geval, dan zal de fotograaf 50% in rekening brengen voor de wederpartij.

Annuleren van een bruidsreportage dient maximaal één maand voor de gemaakte afspraak gedaan te worden. Bij het annuleren van een bruiloftreportage, dient de klant 50% van de rekening te voldoen bij een niet geldige reden. Geldige redenen voor het annuleren van de bruiloftreportage vallen onder ziekte van de wederpartij, overlijden van de wederpartij e/o naaste familieleden.

De fotograaf behoudt het recht, foto's te gebruiken op haar internetsite (www.jitskemonsma.nl) of elders te plaatsen als promotie van haar werk als fotograaf of ter verdere doorverkoop.

De afnemer informeert de fotograaf vooraf waar foto's eventueel gepubliceerd gaan worden. Bij elke vorm van publicatie is de klant verplicht zorg te dragen voor de bronvermelding: Jitske Monsma, www.jitskemonsma.nl op of nabij de foto's.

Bij een opdrachtgeving gaat de klant automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.

Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van toepassing. De gebruiker en de wederpartij zullen in onderling overleg vervangende bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de eventueel vernietigde bepalingen in acht genomen wordt.

Op deze algemene leveringsvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Jitske Monsma – januari 2011